Rosana Ribić, doc.dr.sc.

Rosana Ribić, doc.dr.sc.

Vanjski suradnik
rosana.ribic@tesla.com.hr
+385 (0) 95 4488 070

Rosana Ribić diplomirala je i doktorirala kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenim istraživanjima (izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti) i u nastavi (izabrana je u znanstveno-nastavano zvanje docent, predaje na Sveučilištu Sjever). Posjeduje certifikat u području javne nabave i certifikat za vođenje EU projekata.