01 – Izmjena i dopuna pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN br. 99/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1929.html 02 – Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučikovitoj kogeneraciji Na stranicama Narodnih Novina objavljen...
Read more